Skip to main content

Na skrótyOrganizacje pozarządowe

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kęsowa

Zakres działalności:
 • Wspieranie wszechstronnego i zróżnicowanego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego Kęsowa
 • Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym
 • Działanie na rzecz zwiększenia udziału młodych ludzi w życiu publicznym
 • Poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja
 • Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki
Zarząd:
 • Prezes: Aleksandra Grubczak
 • Wiceprezes: Radzio Anna

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno

Zakres działalności:
 • Wspieranie wszechstronnego i zróżnicowanego rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego sołectwa Żalno
 • Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym
 • Działanie na rzecz zwiększania udziału młodych ludzi oraz samotnych i niepełnosprawnych w życiu publicznym
 • Poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja
 • Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki
Zarząd:
 • Prezes: Ewa Szczypiorska
 • Wiceprezes: Lucyna Zdanowska

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji wsi Piastoszyn

Zakres działalności:
 • Działanie na rzecz rozwoju i promocji wsi Piastoszyn
 • Propagowanie walorów wsi Piastoszyn m.in. turystycznych i agroturystycznych oraz działania na rzecz ich ochrony
 • Dokumentowanie i propagowanie historii wsi Piastoszyn
 • Inicjowanie oraz prowadzenie działań oświatowych, kulturalnych, artystycznych, sportowych , rekreacyjnych itp. we wsi Piastoszyn i na jej rzecz
 • Wszelkie działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej
 • Kreowanie postaw patriotycznych oraz zasad moralnych i etycznych
 • Integrowanie różnych środowisk społecznych wokół zagadnień dotyczących wsi Piastoszyn, o których mowa wyżej
Zarząd:
 • Prezes: Ewa Wróblewska
 • Wiceprezes: Tomasz Gumiński
 • Sekretarz:Jarosław Wróblewski

Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo

Zakres działalności:
 • Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego
 • Wspieranie lokalnego rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego, oświatowego poprzez inicjowanie oraz wspieranie działań służących tym celom
 • Czynny udział w tworzeniu demokratycznego Państwa opartego na zasadzie jawności i przejrzystości
 • Pozyskiwanie środków na działalność dostępnych funduszy pomocowych i innych
 • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych
 • Budowanie świadomości obywatelskich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży
 • Promowanie regionu we wszystkich tego aspektach
 • Integracja, aktywizacja i pomoc inwalidom, osobom niepełnosprawnym, starszym i potrzebującym
 • Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki
Zarząd:
 • Prezes: Kamila Zimorska
 • Skarbnik: Małgorzata Krygowska

Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa

Zakres działalności:
 • Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego
 • Wspieranie lokalnego rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego, oświatowego poprzez inicjowanie oraz wspieranie działań służących tym celom
 • Czynny udział w tworzeniu demokratycznego Państwa opartego na zasadzie jawności i przejrzystości
 • Pozyskiwanie środków na działalność dostępnych funduszy pomocowych i innych
 • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych
 • Budowanie świadomości obywatelskich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży
 • Promowanie regionu we wszystkich tego aspektach
 • Integracja, aktywizacja i pomoc inwalidom, osobom niepełnosprawnym, starszym i potrzebującym
 • Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki
Zarząd:
 • Prezes: Karol Gutsze
 • Sekretarz: Janina Marciniak

Stowarzyszenie Bractwo motocyklowe Magneto Żalno –Tuchola

Zakres działalności:
 • Edukacja bezpieczeństwa drogowego
 • Prowadzenie działalności sportowej i kulturalnej
 • Turystyka Borów Tucholskich i jej propagowanie na terenie i poza granicami kraju
Zarząd:
 • Prezes: Janusz Mindykowski

Uczniowski Klub Sportowy „Poraj” Żalno

Zakres działalności:
 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe, bazę materialną oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu, a także pomoc ze strony samorządu terytorialnego. W ramach zadań własnych zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym z dnia 08.03.1991 r.
 • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw ruchowych dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
 • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania klubu
 • Organizowanie zajęć i imprez sportowych dla uczniów szkoły w celu rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej
 • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
 • Organizowanie wszystkim uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych i rekreacyjnych klubu
Zarząd:
 • Prezes: Dariusz Szulc
 • Sekreatarz: Bartosz Babiński

Stowarzyszenie miłośników jeziora Czarnego

Celem stowarzyszenia jest harmonizacja ochrony przyrody z rozwojem turystyki rekreacyjnej, wypoczynkowej i wędkarskiej na obszarze jeziora "Czarnego" o działanie na rzecz ochrony przyrody i rozwijania edukacji ekologicznej, w tym promocja różnych aspektów ekologicznego stylu życia, - działanie w celu restytucji zanikających gatunków ryb i ptactwa wodnego, o propagowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej, - ochrona łowisk i zwalczanie kłusownictwa, - współpraca z samorządami oraz zakładami pracy w zakresie popularyzacji sportu wędkarskiego oraz rekreacji, - czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju gminy i powiatu. - stowarzyszenie będzie współpracowało z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami w zakresie ochrony wód i środowiska.
Zarząd:
 • Prezes: Zenon Kukawiec
 • Sekretarz: Danuta Kukawiec
 • Skarbnik: Jerzy Senske

Międzyszkolny Klub Sportowy w Kęsowie

Zakres działalności:
 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu
 • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
 • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim
 • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowejj
 • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
 • Organizowanie wszystkim uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych i rekreacyjnych klubu
Zarząd:
 • Prezes: Katarzyna Bałazy
 • Sekreatarz: Sabina Smaglińska-Biesek
 • Skarbnik: Jerzy Senske

Stowarzyszenie Bizon Tuchółka

Zakres działalności:
 • Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych na działanie stowarzyszenia
 • Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej dla członków Stowarzyszenia, mieszkańców wsi Tuchółka oraz mieszkańców gminy Kęsowo
 • Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych dla swoich członków, mieszkańców wsi Tuchółka oraz mieszkańców gminy Kęsowo
 • Udział w turniejach organizowanych w gminie Kęsowo oraz powiecie tucholskim
 • Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej
 • Propagowanie idei fair play
 • Współpraca i wzajemna pomoc członkom Stowarzyszenia
 • Prowadzenie działań integrujących członków Stowarzyszenia
Zarząd:
 • Prezes: Maciej Muzolf
 • Wiceprezes: Wojciech Weltrowski
 • Sekreatarz: Artur Weltrowski
 • Skarbnik: Wojciech Szylke

Sportowa Gmina Kęsowo

Prowadzenie działalności sportowej, edukacyjnej, promocyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania i wspierania przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych.
Zarząd:
 • Prezes: Adam Dończyk

Aktualności i najnowsze komunikaty

 • Zaktualizowany harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy w 2024 r. w ramach Planu Strategicznego

  19 lipiec 2024
 • Zasady ubiegania się o wsparcie na Rozwój małych gospodarstw w ramach PS WPR 2023-2027

  17 lipiec 2024
 • Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach

  16 lipiec 2024
 • Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach

  11 lipiec 2024
 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  10 lipiec 2024
 • Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach

  09 lipiec 2024
 • Film promocyjny program

  05 lipiec 2024
 • Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach

  04 lipiec 2024
 • Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach

  01 lipiec 2024
 • Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach

  28 czerwiec 2024